Mailcircles

Web aplikacija osnovnim grafičkim elementima vizualizira elektronički poštanski pretinac. Poruke se reprezentiraju kao dinamički objekti u koordinatnom sustavu, a vizualno su kodirane u skladu s pripadnim parametrima (pročitana, pošiljatelj, datum i dr.). Veze među porukama su vizualizirane linijama. Rad je izveden kao web Flash aplikacija, koja uz ActionScript i XML koristi IMAP protokol i Python programski jezik. Za razliku od sučelja klasičnih tekstualnih preglednika e-pošte, gdje su poruke prikazane linearno, a korisnik nema pregled njihovih veza, ovdje se sve veze prikazuju istovremeno, što omogućava lakše snalaženje. Rad se bavi alternativnim sučeljima aplikacije koju svakodnevno koristimo, a također ga možemo promatrati i kao svojevrsni prikaz socijalnih interakcija kroz mrežu veza između poruka.

2005.
<> link
<> home